KONKURS

 

Konkurs Dolce&Gabbana

 

 

 

 

Projekt Specjalny Dolce&Gabbana Flowers Lace!

 

Tylko jeden w Polsce! Tylko w salonie Optique Exclusive, Nowy Świat 1, Warszawa.

Każdy kto przyjdzie do naszego salonu, wrzuci swoje selfi w tych okularach na nasz funpage moze otrzymać

portmonetkę Dolce&Gabbana. Liczymy ilość like'ów.

 

Zapraszamy!

 

 okulary Dolce&Gabbana Flowers

 

 

  projekt Specjalny

 

 

 

 

 REGULAMIN KONKURSU

Selfie with Flowers Lace”

(„Regulamin”)1. Postanowienia ogólne

  1. W konkursie „Selfie with Flowers Lace” („Konkurs”) może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) zamieszkała na terenie Polski.

  2. W Konkursie nie mogą brać udziału:

   1. pracownicy i współpracownicy Organizatora lub podmiotów powiązanych z Organizatorem, jak również pracownicy i współpracownicy agencji reklamowych, domów mediowych, patronów medialnych Konkursu lub innych podmiotów zaangażowanych w organizację lub przeprowadzenie Konkursu;

   2. członkowie najbliższej rodziny osób wskazanych pkt a) powyżej (współmałżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo) oraz osoby zamieszkujące z osobami wskazanymi powyżej w pkt a), bez względu na stopień i charakter pokrewieństwa lub powinowactwa.

  3. Przed wzięciem udziału w Konkursie, uczestnik obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Regulamin dostępny jest w salonie optycznym, o którym mowa w pkt. 4.1.2. poniżej, oraz na stronie https://www.facebook.com/OptiqueExclusive przez cały okres trwania Konkursu i może być odtwarzany i utrwalany przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox). 1. Organizator

  1. Organizatorem Konkursu jest Glaser Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000475410, NIP: 701-039-34-53 („Organizator”). Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

  2. Wzięcie udziału w Konkursie jest niemożliwe bez posiadania przez uczestnika konta w serwisie www.facebook.com, należącym do Facebook, Inc.

  3. Facebook, Inc. nie jest organizatorem, czy współorganizatorem Konkursu, ani nie jest fundatorem nagród w Konkursie.

  4. Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., Delaware Corporation z siedzibą pod adresem: 1601 S. California Ave, Palo Alto CA 94 304. 1. Czas trwania Konkursu

  1. Konkurs rozpoczyna się o 11:30 dnia 30.12.2016 r., kończy zaś o 23:59:59 dnia 31.01.2017 r. („Czas Trwania Konkursu”).

  2. Za chwilę zgłoszenia do Konkursu uznaje się moment, w którym uczestnik zamieścił swoje zdjęcie, o którym mowa w pkt. 4.1. poniżej, na stronie https://www.facebook.com/OptiqueExclusive 1. W jaki sposób wziąć udział w Konkursie?

  1. W Czasie Trwania Konkursu należy:

   1. posiadać konto w serwisie www.facebook.com;

   2. przyjść do salonu optycznego Optique Exclusive znajdującego się pod adresem Nowy Świat 1, 00-496 Warszawa („Salon”);

   3. poprosić pracowników Salonu o okulary marki Dolce&Gabbana®, model DG 2160B z serii Flowers Lace i zrobić sobie zdjęcie tzw. „selfie” w takich okularach („Zdjęcie”);

   4. zamieścić Zdjęcie na stronie https://www.facebook.com/OptiqueExclusive.

  2. Zamieszczenie Zdjęcia na stroniehttps://www.facebook.com/OptiqueExclusive stanowi potwierdzenie tego, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

  3. Zdjęcie zgłoszone do Konkursu nie może być obraźliwe, wulgarne, lub w inny sposób bezprawne oraz nie może w jakikolwiek sposób naruszać porządku publicznego, dobrych obyczajów i obowiązującego prawa. Zdjęcie nie może zawierać oznaczeń wyróżniających, ani naruszać praw własności intelektualnej lub przemysłowej bądź innych praw osób trzecich, w tym nie może zawierać treści chronionej prawem autorskim bez wyraźnej zgody osób, którym takie prawa przysługują, jak również nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności praw do wizerunku. Uczestnik Konkursu musi być wyłącznym autorem Zdjęcia zgłoszonego do Konkursu. Ilość zgłoszeń do Konkursu przez jednego uczestnika jest dowolna.

  4. Zdjęcie zgłoszone do Konkursu będzie ogólnie dostępne do wglądu dla osób odwiedzających serwis www.facebook.com. Uczestnik obowiązany jest zapewnić zgodność Zdjęcia z regulaminem serwisu www.facebook.com.

  5. Zdjęcie może być weryfikowane pod kątem zgodności z Regulaminem. W przypadku niezgodności z Regulaminem Zdjęcie może zostać usunięte ze strony https://www.facebook.com/OptiqueExclusive. Zdjęcie może zostać również usunięte w przypadku jego niezgodności z regulaminem serwisu www.facebook.com. Usunięcie Zdjęcia ze strony https://www.facebook.com/OptiqueExclusive jest równoznaczne z wykluczeniem danego uczestnika z Konkursu.

  6. W przypadku jakiegokolwiek sporu, za uczestnika Konkursu uznawany będzie wyłącznie użytkownik konta na serwisie www.facebook.com, który zamieścił Zdjęcia na stronie https://www.facebook.com/OptiqueExclusive.

  7. Zamieszczenie Zdjęcia na stronie https://www.facebook.com/OptiqueExclusive jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi wolnej od opłat, nieodwołalnej, bezterminowej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, przenoszalnej licencji (z prawem udzielania sublicencji) do Zdjęcia obejmującej wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, powielanie oraz modyfikowanie Zdjęcia, jak również odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, udostępnianie Zdjęcia, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechnianie Zdjęcia i opisów za pomocą mediów strumieniowych. Licencja obejmuje również opracowywanie Zdjęcia, tworzenie ze Zdjęcia utworów zależnych oraz włączanie Zdjęcia do innych utworów, we wszelkiej formie, mediach lub technologiach. Uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie ze Zdjęcia w ramach informowania i promowania Konkursu we wszelkich mediach i na wszelkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu użycia lub innych okoliczności.

  8. Zamieszczenie Zdjęcia na stronie https://www.facebook.com/OptiqueExclusive oznacza zgodę uczestnika na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nazwy użytkownika w serwisie www.facebook.com (w tym imienia, nazwiska, pseudonimu, jeśli są one objęte nazwą użytkownika), jak również dóbr osobistych uczestnika utrwalonych na Zdjęciu (w tym wizerunku), do celów promocyjnych związanych z Konkursem we wszelkich mediach na całym świecie. W przypadku, gdy Zdjęcie przedstawiać będzie ponadto wizerunek innej osoby niż uczestnik Konkursu, uczestnik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę takiej osoby w zakresie określonym powyżej na nieodpłatne rozpowszechnianie jej wizerunku. 1. Rozstrzygnięcie Konkursu

  1. Wszystkie Zdjęcia spełniające wymogi Regulaminu będą oceniane w Czasie trwania Konkursu przez użytkowników serwisu www.facebook.com, zgodnie z ocenami udostępnianymi przez ten serwis,
   tj.: „LUBIĘ TO!”, „SUPER”, „HA HA”, „WOW”, „PRZYKRO MI”, „WRRR”.

  2. Oceny „LUBIĘ TO!”, „SUPER”, „HA HA”, „WOW” będą traktowane przez Organizatora jako oceny pozytywne. Oceny „PRZYKRO MI”, „WRRR” będą traktowane przez Organizatora jako oceny negatywne.

  3. W terminie do dnia 15.01.2017 r. Organizator podliczy ilość pozytywnych ocen przyznanych Zdjęciom i wyłoni zwycięzcę Konkursu, tj. osobę, której Zdjęcie otrzymało najwięcej pozytywnych ocen.

  4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu za pomocą systemu wiadomości prywatnych na serwisie www.facebook.com. Stosowna informacja zostanie również opublikowana na stronie https://www.facebook.com/OptiqueExclusive .

  5. Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi danych niezbędnych do wydania nagrody (w tym imię, nazwisko, adres, NIP), pod rygorem wygaśnięcia prawa do jej otrzymania.

  6. Brak odpowiedzi ze strony zwycięzcy trwający dłużej niż 7 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości o wygranej skutkować będzie dyskwalifikacją z Konkursu i wygaśnięciem prawa do nagrody.

  7. Niepodanie wszystkich danych, o których mowa w pkt 5.5. powyżej skutkować będzie dyskwalifikacją z Konkursu i wygaśnięciem prawa do nagrody.

  8. Nagroda w Konkursie zostanie wysłana pocztą lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę najpóźniej w ciągu 7 dni liczonych od dnia dostarczenia przez laureata Organizatorowi informacji określonych w pkt. 5.5. powyżej. 1. Nagroda

  1. Dla zwycięzcy Konkursu została przewidziana następująca nagroda: jedna (1) portmonetka marki Dolce&Gabbana o wartości 900,00 zł brutto.

  2. Do nagrody wskazanej w pkt 6.1. powyżej zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości stanowiącej równowartość 11,11% wartości tej nagrody rzeczowej.

  3. Przekazanie nagrody nastąpi z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307). Nagroda pieniężna stanowiące równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej, zostanie przeznaczone na zapłatę stosownego podatku od nagrody w Konkursie. Organizator potrąci te kwoty przy wydaniu nagrody. Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy.

  4. Zwycięzca uprawniony do otrzymania nagrody nie może przenieść prawa do jej otrzymania na inną osobę, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę rzeczową. 1. Dane osobowe i świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. W celu przeprowadzenia Konkursu niezbędne jest przetwarzanie danych osób w nim uczestniczących. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie oraz otrzymanie nagrody. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody i następnie zostaną trwale usunięte.

  2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Glaser Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa.

  3. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia lub zmiany. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje również prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Wycofanie zgody, wniesienie żądania lub sprzeciwu, o których mowa powyżej przed ogłoszeniem wyników Konkursu lub wydaniem nagrody uniemożliwia dalsze branie udziału w Konkursie lub wydanie nagrody.

  4. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów tej ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  5. Organizator za pośrednictwem strony https://www.facebook.com/OptiqueExclusive udostępnia uczestnikom Konkursu usługę polegającą na możliwości wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania i utrwalenia Regulaminu oraz otrzymania kuponu rabatowego, o którym mowa w pkt. 8.1. poniżej.

  6. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się strona https://www.facebook.com/OptiqueExclusive. Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym wymagania określone w regulaminie korzystania z portalu www.facebook.com.

  7. Organizator informuje, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

  8. Rozpoczęcie przez uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zgoda uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. 1. Postanowienia końcowe

  1. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora jednorazowy kupon rabatowy na zakup okularów marki Dolce&Gabbana®. Kupon będzie można zrealizować w terminie i w salonach optycznych należących do Organizatora określonych na kuponie. Kupon zostanie przesłany uczestnikowi za pomocą systemu wiadomości prywatnych na serwisie www.facebook.com jako załącznik do takiej wiadomości.

  2. Prawem właściwym dla Konkursu jest prawo polskie.

  3. Każdy uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie w każdej chwili, z dowolnej przyczyny.

  4. Dodatkowe informacje związane z Konkursem można uzyskać w Salonach Optycznych oraz na stronie https://www.facebook.com/OptiqueExclusive .

  5. Każdy z uczestników może w ciągu 14 dni liczonych od dnia opublikowania wyników Konkursu na stronie https://www.facebook.com/OptiqueExclusive złożyć reklamację na wynik, przebieg Konkursu lub sposób świadczenia usług drogą elektroniczną. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysłane na piśmie na adres Organizatora z dopiskiem „Selfie with Stones” i powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi pocztą lub pocztą elektroniczną na adres podany przez uczestnika składającego reklamację. Złożenie reklamacji nie ma wpływu na rozstrzygnięcie, jak i bieg terminu Konkursu. Złożenie przez uczestnika reklamacji nie wyklucza ani nie ogranicza uczestnika w dochodzeniu swoich praw na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel