KONKURS

 

 

 

Wygrywaj luksusowe nagrody”

 

 

Kup okulary marki Giorgio Armani, Persol, Prada, Dolce&Gabbana lub Michael Kors, wypełnij zgłoszenie, odpowiadając na pytanie: Czym dla Ciebie jest luksus? Co wpływa na wybór konkretnej marki okularów? Wygrywaj cenne nagrody!!!

 

 

 

 

I miejsce: torebka Dolce&Gabbana

 

II miejsce: listonoszka Dolce&Gabbana

 

III miejsce: zestaw kosmetyków Giorgio Armani

 

IV miejsce: zapach Michael Kors

 

 

Konkurs trawa 01-30.06.2015

 

 

 

 


 

 

Regulamin Konkursu  „WYGRYWAJ LUKSUSOWE NAGRODY”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygrywaj Luksusowe Nagrody”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Glaser Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-499), PL. Trzech Krzyży 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000475410, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 701-039-34-53 (dalej „Organizator”).

3. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna (dalej „Uczestnik”) zamieszkała na terenie Polski w czasie trwania Konkursu, w celach niezwiązanych z prowadzoną ewentualnie przez Uczestnika działalnością gospodarczą lub zawodową, z wyłączeniem:

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, w tym członków

c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, takich jak Organizatora lub spółek zależnych od powyżej wymienionych, Komisji konkursowej,małżonek, wstępny, zstępny, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonek, a także osoba pozostającą we wspólnym pożyciu.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,  poz. 1540 ze zm., j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 612) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

5. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, jak również czynnościami wyłaniania zdobywców nagród i wydawania nagród prowadzić będzie Komisja konkursowa (dalej „Komisja”), w skład której wchodzić będą 2 osoby wskazane przez Organizatora.

II. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs będzie prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w dwóch salonach Optique Exclusive mieszczących się pod następującymi adresami:

ul. Nowy Świat 1,  00-496 Warszawa,
ul. Krupówki 29, 34-500 Zakopane,

zwanych dalej „Salonami optycznymi” bądź „Salonem optycznym”.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2015 roku i trwa do dnia 30 czerwca 2015 roku włącznie, w godzinach otwarcia Salonów optycznych.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w Salonach optycznych oraz na stronie http://www.optique-exclusive.pl.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu spełnić łącznie następujące warunki:

a. dokonać zakupu okularów czy oprawek okularowych marek biorących udział w Konkursie, wymienionych poniżej, w jednym z Salonów optycznych i otrzymać od sprzedawcy Kupon konkursowy (dalej „Kupon”), zawierający następujące dwa pytania konkursowe:

„Czym jest dla Ciebie luksus?”

„Co wpływa na wybór konkretnej marki okularów?”

b. odpowiedzieć na oba pytania konkursowe na Kuponie, uzupełnić Kupon o swoje dane kontaktowe oraz przekazać Kupon pracownikowi Salonu optycznego,

c. zachować paragon kasowy jako dowód zakupu ,

d. zaakceptować Regulamin Konkursu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych własnoręcznym podpisem na Kuponie.

2. Kupon jest wydawany za zakup okularów czy oprawek okularowych wyłącznie marek: Dolce & Gabbana, Persol, Michael Kors, Prada, Giorgio Armani.

3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden Kupon – odpowiednio do ilości zakupionych okularów biorących udział w promocji.

4. Odpowiedzi na pytania konkursowe udzielone na Kuponach zebranych w obu Salonach optycznych oceni Komisja. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, nagrody nie są przyznawane dla każdego z Salonów optycznych osobno.

5. Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Nagrody główne zostaną przyznane trzem (3) Uczestnikom, którzy w ocenie Komisji udzielili najciekawszych odpowiedzi na Kuponie. Komisja określi kolejność zwycięskich miejsc.

7. Nagrody dodatkowe zostaną przyznane siedmiu (7) kolejnym Uczestnikom, którzy udzielili najciekawszych odpowiedzi na Kuponie. Komisja określi kolejność zwycięskich miejsc.

8. Nagrody główne:

a. 1. miejsce – jedna (1) torba Dolce & Gabbana o wartości 4.000 zł brutto za sztukę (słownie cztery tysiące złotych),


b. 2. miejsce – jedna (1) torba „listonoszka” Dolce & Gabbana o wartości 2.000 zł brutto za sztukę (słownie dwa tysiące złotych),

c. 3. miejsce – jeden (1) zestaw zapachów Giorgio Armani o wartości 500 zł brutto za zestaw (słownie pięćset złotych).
 

9. Nagrody dodatkowe: siedem (7) sztuk zapachów Michael Kors za miejsca od 4. do 10. o wartości 250 zł brutto za sztukę (słownie dwieście pięćdziesiąt złotych).

10. Wynik Konkursu zależy wyłącznie od zdolności kreatywnego myślenia oraz pomysłowości Uczestników. Konkurs nie posiada jakichkolwiek elementów losowości lub przypadkowości.

11. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę główną, bądź dodatkową, niezależnie od ilości Kuponów zgłoszonych do Konkursu.

12. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od jego zakończenia. Organizator skontaktuje się ze zdobywcami nagród przy wykorzystaniu adresów e-mail podanych na Kuponach. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi również na fanpage’u Optique Exclusive n Facebook’u poprzez podanie imienia Uczestnika i przytoczenia jego odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do skracania odpowiedzi Uczestnika dla celów ogłoszenia wyników Konkursu.

13. Uczestnik, który zdobył nagrodę zobowiązany jest na prośbę Organizatora do okazania oryginału paragonu kasowego jako dowodu dokonania zakupu oraz do podania Organizatorowi danych niezbędnych do realizacji nagrody.

14. Warunkiem dostarczenia nagrody jest wskazanie adresu pocztowego, na który należy dostarczyć przesyłkę zawierającą nagrodę nie później niż w terminie 14 dni od wysłania przez Organizatora informacji o wygranej w Konkursie. W przypadku nieuzyskania takich informacji w powyższym terminie, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

15. Organizator dokona wysyłki nagród wraz ze stosownymi dokumentami w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia wskazania przez Uczestnika adresu do wysyłki. Ewentualnie odbiór osobisty w salonie.

16. Organizator pokrywa ewentualny podatek dochodowy w imieniu zdobywców nagród w taki sposób, że nagrody zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie) tj. o 11,11% wartości nagrody, przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zdobywcom nagród lecz zatrzymana przez Organizatora w celu wpłacenia jej do urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa.

17. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne nagrody bądź środki finansowe, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub podmiotów trzecich.

18. W przypadku niemożności odebrania nagrody bądź skorzystania z niej przez Uczestnika nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora

IV. PRZYPADKI NARUSZENIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. Każde naruszenie Regulaminu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja. Decyzja komisji jest ostateczna.

2. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.

3. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Komisji wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.

5. Niecenzuralne, obraźliwe lub wulgarne treści umieszczone na Kuponach powodują wykluczenie z udziału w Konkursie.

V. DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) w celach uczestnictwa w Konkursie i jego rozstrzygnięcia, w tym realizacji nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworu (treści Kuponu) oraz imienia Uczestnika w związku z prowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności na ich rozpowszechnianie na fanpage’u Optique Exclusive.

4. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Konkursie ani za wykorzystywanie opublikowanej przez Uczestnika treści Kuponu, o którym mowa w poprzednim ustępie.

5. Treści zamieszczone przez Uczestnika na Kuponach muszą być całkowicie oryginalnei poprzez zgłoszenie Kuponu do Konkursu Uczestnik potwierdza, że przysługują mu do nich wszelkie prawa autorskie oraz że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich.

6. Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do Kuponu i jego treści na wszelkich znanych polach eksploatacji oraz zobowiązuje się do nie wykonywania osobistych praw autorskich na okres 99 lat.

VI. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie do dnia 30 lipca 2015  na piśmie, na adres Organizatora z dopiskiem „Wygrywaj Luksusowe Nagrody – reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Komisję. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres podany w reklamacji. Decyzje Komisji są ostateczne.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.

3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez operatorów, w tym systemów elektronicznych, listów, wiadomości i przesyłek.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione zgłoszenia lub utracone Kupony.

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o której to zmianie poinformuje na stronie internetowej http://www.optique-exclusive.pl.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Dodatkowe informacje związane z Konkursem można uzyskać w Salonach optycznych oraz na stronie internetowej http://www.optique-exclusive.pl

Warszawa, 01 czerwca 2015 r.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel